Markus Sajewicz Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

 Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza, której efektem będzie opracowanie  „Kompleksowej strategi rozwoju firmy Markus Sajewicz Sp. z o.o. z uwzględnieniem aspektów prawnych”

Celem projektu jest wyznaczenie jasnookreślonych kierunków rozwoju firmy, jej celów, misji i wizji oraz dostosowanie do aktualnych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wydatki całkowite projektu:  36 900,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne projektu : 30 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 25 000,00 PLN

dofinansowanie

 • Markus Sajewicz Sp. z o.o.
  ul. Tadeusza Kościuszki 8K
  55-140 Żmigród

 • NIP PL: 9151807627
  REGON: 369408614
 • +48 71 385 46 75

 • markus@sajewicz.pl

ISO 9001
 • Markus Sajewicz Sp. z o.o., kapitał zakładowy 1.000.000,00 złotych, organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer w rejestrze: 0000714845